Recent comments

การปฏิวัติคอนเทนต์ในยุคแห่ง AI / by โค, ชันซู.

Publication: กรุงเทพฯ : อมรินทร์ฮาวทู, 2563 . 296 หน้า : 21 ซม Date: 2563

ข้อมูลไม่ลึก เป็นภาพรวมให้รู้ว่าแต่ละวงการใช้ ai ทำอะไรบ้าง Added 29/09/2020 by นาย อิ่มเจริญ ชัยฤทธิ์ อิ่มเจริญ

ปีทองอันแสนสุข by ไวล์เดอร์, ลอรา อิงกัลส์

Publication: กรุงเทพฯ: อักษรพิทยา, 2544 . 400 หน้า 28 Date: 2544

So Good! Added 07/02/2017 by นาย ชำนาญ โฉมงาม

No cover image available

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม (บางเขน)
2410/2 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel : 02-579-1111, 02-561-2222
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ชลบุรี)
79 หมู่ 1 ถ.บางนา-ตราด ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
Tel : 038-146-123
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ขอนแก่น)
182/12 หมู่ 4 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
Tel : 043-224-111