หนังสือใหม่ [บางเขน] มีนาคม 2565 (ครั้งที่ 2)

This list contains 33 titles

2W 1H รหัส (ไม่) ลับ-- สำหรับธรรมาภิบาลองค์กรภาครัฐ / ธัญญลักษณ์ วีระสมบัติ

by ธัญญลักษณ์ วีระสมบัติ | สถาบันพระปกเกล้า.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2564Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (2) Call number: HD 2741 ธ454ส 2564, ...
Guide book : การพัฒนาบริการสาธารณะเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่นด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ / พีรดร แก้วลาย, ขวัญ พงษ์หาญยุทธ

by พีรดร แก้วลาย | ขวัญ พงษ์หาญยุทธ | สถาบันพระปกเกล้า.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2564Other title: การพัฒนาบริการสาธารณะเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่นด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ.Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (2) Call number: JS 7153.3.A2 พ791ก 2564, ...
Introduction to No.112 = 12 คำถามเพื่อทำความเข้าใจกฎหมายอาญา มาตรา 112 / ทีมผู้เขียน ยิ่งชีพ อัชฌานนท์ ... [และคนอื่น ๆ]

by ยิ่งชีพ อัชฌานนท์.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: กรุงเทพฯ : iLaw, 2564Other title: 12 คำถามเพื่อทำความเข้าใจกฎหมายอาญา มาตรา 112.Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (2) Call number: KPT 3800 อ745 2564, ...
กระบวนการทางวิทยาการข้อมูลโดยใช้ไพธอน = Data science process using Python / วรเศรษฐ สุวรรณิก

by วรเศรษฐ สุวรรณิก.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2563Other title: Data science process using Python.Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: QA 76.73.P98 ว288ก 2563.
การทูตข้ามสมุทร : เครื่องมือจัดการเรียนรู้จากประสบการณ์การต่างประเทศของไทย = Diplomacy across the seas : learning tools from Thai Foreign policy experience / ศุภมิตร ปิติพัฒน์

by ศุภมิตร ปิติพัฒน์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาการต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ, 2564Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: DS 575 ศ712ก 2564.
การปกครองท้องถิ่นเชิงพุทธ / ปัณณพงศ์ วงศ์ณาศรี

by ปัณณพงศ์ วงศ์ณาศรี | มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย. วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช.

Edition: พิมพ์ครั้งแรกMaterial type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: สุราษฎร์ธานี : มหาวิทยาลัยมกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช, 2564Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: JS 7402.A2 ป525ก 2564.
การประเมินสถานการณ์ความเป็นประชาธิปไตยไทยของประเทศไทย : จับชีพจรประชาธิปไตยไทย พ.ศ. 2563 = Democracy Index in Thailand : Monitoring the Pulse of Thai Democracy 2020 / ถวิลวดี บุรีกุล, รัชวดี แสงมหะหมัด

by ถวิลวดี บุรีกุล | รัชวดี แสงมหะหมัด | สถาบันพระปกเกล้า. สำนักวิจัยและพัฒนา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า, 2564Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (2) Call number: JQ 1745 ถ282ก 2564, ...
การวิเคราะห์โครงการลงทุน = Project investment analysis / เฉลิมขวัญ ครุธบุญยงค์

by เฉลิมขวัญ ครุธบุญยงค์.

Publication details: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2564Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (1) Call number: HG 4529 ฉ413ก 2564, SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: HG 4529 ฉ413ก 2564. Not available: Checked out (1).
การวิเคราะห์โครงการลงทุนด้วยโปรแกรมเอ็กเซล = Analysis of capital budgeting using Excel / กิตติวรรณ สินธุนาวา

by กิตติวรรณ สินธุนาวา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: กรุงเทพฯ : ณภัทร ก๊อปปี้, 2564Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: HF 5548.4.M523 ก674ก 2564.
การศึกษาติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติ : ศึกษากรณี ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคมในประเด็นเร่งด่วน เรื่อง สังคมผู้สูงอายุ / เลิศพร อุดมพงษ์

by เลิศพร อุดมพงษ์ | สถาบันพระปกเกล้า.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2564Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (2) Call number: HQ 1064.T5 ล896ก 2564, ...
การอภิบาลบนฐานของความร่วมมือ : สภาวะสังคมไร้ศูนย์กลาง การแตกกระจายในระบบบริหารราชการแผ่นดิน และแสวงหาตัวแบบใหม่ในการขับเคลื่อนภารกิจของรัฐ = Collaborative governance in Thailand : centerless society, fragmented centralism and a new framework for subnational governance / วสันต์ เหลืองประภัสร์

by วสันต์ เหลืองประภัสร์ | สถาบันพระปกเกล้า.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2563Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (2) Call number: JF 1358 ว358ก 2563, ...
การเสริมสร้างพรรคการเมืองให้เข้มแข็งเป็นสถาบันของประชาชน / นิยม รัฐอมฤต และอุดม รัฐอมฤต

by นิยม รัฐอมฤต | อุดม รัฐอมฤต, 2502- | สถาบันพระปกเกล้า.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2564Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (2) Call number: JQ 1749 น641ก 2564, ...
คนเล็กเวทียักษ์ / พิทักษ์ รัชกิจประการ

by พิทักษ์ รัชกิจประการ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรกMaterial type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์, 2561Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (2) Call number: HD 37 พ673ค 2561, ...
ความท้าทายของธรรมาภิบาลในศตวรรษที่ 21 / ประธาน สุวรรณมงคล.

by ประธาน สุวรรณมงคล | สถาบันพระปกเกล้า.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2564Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (2) Call number: HD 2741 ป287ค 2564, ...
นิติวิสัยทัศน์ / กุลพล พลวัน

by กุลพล พลวัน, 2487-.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: กรุงเทพฯ : หจก. ไอแอมพริ้นติ้ง, 2564Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: K 561 ก728น 2564.
บทบาทของพลเมืองในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเลือกตั้งที่ไม่สุจริตเที่ยงธรรม เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของประชาธิปไตยไทย / ถวิลวดี บุรีกุล, ทศพล สมพงษ์, เลิศพร อุดมพงษ์, นิตยา โพธิ์นอก

by ถวิลวดี บุรีกุล | ทศพล สมพงษ์ | เลิศพร อุดมพงษ์ | นิตยา โพธิ์นอก | สถาบันพระปกเกล้า.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2564Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (2) Call number: JQ 1749.A79 ถ282บ 2564, ...
ประมวลกฎหมายแรงงาน / พัลลอง มั่นดี

by พัลลอง มั่นดี.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2565Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (2) Call number: HD 7942.5 พ581ก 2562, ...
ประวัติการทูตของไทย / พระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์.

by นราธิปพงศ์ประพันธ์, พระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหมื่น, 2434-2519 | กระทรวงการต่างประเทศ. ศูนย์ศึกษาการต่างประเทศ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 7.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาการต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ, 2564Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: DS 575 น235ป 2564.
ประวัติศาสตร์ไทยเพื่อการท่องเที่ยว = Thai history for tourism / ปิยชาติ สึงตี.

by ปิยชาติ สึงตี | มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: นครศรีธรรมราช : โครงการทุนสนับสนุนทุนอุดหนุนการจัดทำตำราและหนังสือ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2564Other title: Thai history for tourism.Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (2) Call number: DS 571 ป618ป 2564, ...
พัฒนาการการเปลี่ยนแปลงสังคม การเมืองไทย และความคิดเรื่องการปฏิรูปที่เกี่ยวเนื่อง / ธีรยุทธ บุญมี

by ธีรยุทธ บุญมี, 2493- | สถาบันพระปกเกล้า.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2564Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (2) Call number: JQ 1745 ธ641พ 2564, ...
มาตรฐานงานวิจัยเชิงปริมาณและการพัฒนา = The standard of quantitative research and development / วีระศักดิ์ จินารัตน์.

by วีระศักดิ์ จินารัตน์ | มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น, 2564Other title: Standard of quantitative research and development.Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: Q 180.A1 ว849ม 2564.
ยุทธศาสตร์สุขภาวะ LGBTIQN+ ในประเทศไทย / ชเนตตี ทินนาม, โกสุม โอมพรนุวัฒน์, รัตนา ด้วยดี

by ชเนตตี ทินนาม, 2516- | โกสุม โอมพรนุวัฒน์ | รัตนา ด้วยดี | สมาคมเพศวิถีศึกษา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: นครปฐม : สมาคมเพศวิถีศึกษา, 2564Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (2) Call number: HQ 73.3.T5 ช154ย 2564, ...
รอบโลกรัฐธรรมนูญ / คณะผู้จัดทำ ระพีพรรณ ทิวสระแก้ว ... [และคนอื่น ๆ] ; บรรณาธิการ วุฒิสาร ตันไชย, สติธร ธนานิธิโชติ

by ระพีพรรณ ทิวสระแก้ว, 2512- | ชัยวุฒิ ตันไชย [บรรณาธิการ] | สติธร ธนานิธิโชติ [บรรณาธิการ] | วันเพ็ญ หมอนทอง | น่านนที บัวอิ่ม | อภิรมย์ สุวรรณชาติ | สถาบันพระปกเกล้า.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2564Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (2) Call number: K 3165 ร245ร 2564, ...
ระเบียบวิธีวิจัยสมัยใหม่ = Modern research methodology / วีระศักดิ์ จินารัตน์.

by วีระศักดิ์ จินารัตน์ | มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น, 2564Other title: Modern research methodology.Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: Q 180.A1 ว849ร 2564.
รายงานการศึกษารูปแบบและกลไกการมีส่วนร่วมและสมัชชาการศึกษา / รวิช ตาแก้ว หัวหน้าโครงการ หัวหน้านักวิจัย ; เมธา หริมเทพาธิป, เอนก สุวรรณบัณฑิต นักวิจัย.

by รวิช ตาแก้ว | เมธา หริมเทพาธิป | เอนก สุวรรณบัณฑิต.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: กรุงเทพฯ : กลุ่มพัฒนานโยบายด้านการมีส่วนร่วมและสมัชชาการศึกษา สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2564Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: LA 1221 ร164ร 2564.
 <<  <  1  2    >>

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม (กทม.)
2410/2 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel : 02-579-1111, 02-561-2222
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ชลบุรี)
79 หมู่ 1 ถ.บางนา-ตราด ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
Tel : 038-146-123
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ขอนแก่น)
182/12 หมู่ 4 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
Tel : 043-224-111