Your search returned 4 results.

Not what you expected? Check for suggestions
Six Sigma ในภาคบริการ / พอฤทัย ปราดเปรียว

by พอฤทัย ปราดเปรียว.

Source: Productvity world Publisher: ปีพิมพ์Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (1).

คนกับการบริหารและการจัดการ / ระพี สาคริก.

by ระพี สาคริก, 2465-.

Source: การบริหารฅน. Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (1).

มาปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ทางการบริหารกันเถอะ / อาวุธ โพธิ์เล็ก.

by อาวุธ โพธิ์เล็ก.

Source: เอกสารภาษีอากร. Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (1).

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม (บางเขน)
2410/2 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel : 02-579-1111, 02-561-2222
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ชลบุรี)
79 หมู่ 1 ถ.บางนา-ตราด ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
Tel : 038-146-123
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ขอนแก่น)
182/12 หมู่ 4 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
Tel : 043-224-111