Refine your search

Your search returned 24 results.

Not what you expected? Check for suggestions
Sort
Results
1 ทศวรรษแห่งการปฏิรูปการเมือง : ผลงาน ปัญหาและอุปสรรค / ณัชชาภัทร อุ่นตรงจิตร [book]

by ณัชชาภัทร อุ่นตรงจิตร | สถาบันพระปกเกล้า. วิทยาลัยการเมืองการปกครอง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: กรุงเทพฯ : วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า, 2553Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: JQ 1745 ณ259ห 2553.

กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ = National Qualification Framework / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ [book]

by กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Series: อันดับที่ 11/2556Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2556Other title: National Qualification Framework.Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: LA 1221 ก188 2556.

กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน กาพย์เห่นิราศแรมรสร้าง / ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต [book]

by ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (1) Call number: ว.จ PL 4206 ช221ก 2552.

การพัฒนาการค้าระหว่างประเทศไทยเพื่อขับเคลื่อนประเทศกำลังพัฒนาสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) กรณีศึกษากลุ่มประเทศอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง (Greater Mekong Subregion : GMS) / พิริยะ ผลพิรุฬห์ ...[และคนอื่น ๆ]

by พิริยะ ผลพิรุฬห์ [หัวหน้าโครงการวิจัย] | ศาสตรา สุดสวาสดิ์ [นักวิจัย] | เทิดชาย ช่วยบำรุง [นักวิจัย] | ปังปอนด์ รักอำนวยกิจ [นักวิจัย] | พูเพ็ด เกี้ยวพิลาวง [นักวิจัย] | ธีระวัฒน์ เจริญราษฎร์ [นักวิจัย] | ศิริพงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา [นักวิจัย] | อาลัย พนวิชัย [นักวิจัย] | สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน).

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: นนทบุรี : สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2561Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (1) Call number: HF1594.55 พ733ก 2561.

การพัฒนาชุมชน/เมืองแห่งการเรียนรู้สำหรับสังคมไทย / สุมาลี สังข์ศรี

by สุมาลี สังข์ศรี | กระทรวงศึกษาธิการ. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา | สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้.

Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ : สกศ., 2548Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: LC 5257.T5 ส843ก 2548.

การวิจัย เรื่อง บทวิเคราะห์การศึกษาไทยในโลกศตวรรษที่ 21 / สำนักงานเลขาธิการการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

by กระทรวงศึกษาธิการ. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication details: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการการศึกษา, [2559?]Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) .

รายงานการวิจัย การพัฒนานโยบายการเรียนการสอนภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ / สำนักเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ [book]

by กระทรวงศึกษาธิการ. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา | สำนักเลขาธิการสภาการศึกษา.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: กรุงเทพฯ : สำนักเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552Other title: การพัฒนานโยบายการเรียนการสอนภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้.Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: LB 1028.25.T5 ก218ร 2552.

รายงานการวิจัย แนวทางการพัฒนาการศึกษาไทยกับการเตรียมความพร้อมสู่ศตวรรษที่ 21 / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ [book]

by กระทรวงศึกษาธิการ. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Series: สิ่งพิมพ์สกศ ; อันดับที่ 9/2557Edition: พิมพ์ครั้่งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ : สกศ., 2557Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (2) Call number: LA 1221 ร451 2557, ...

รายงานการวิจัย แนวทางจัดการศึกษาและพัฒนามนุษย์ด้วยการศึกษาทางเลือก

by กระทรวงศึกษาธิการ. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา [ผู้จัดทำ].

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: กรุงเทพฯ : สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2559Other title: แนวทางจัดการศึกษาและพัฒนามนุษย์ด้วยการศึกษาทางเลือก .Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (1) Call number: ว.จ LA 1221 น927 2559.

รายงานการวิจัย เรื่องการวิจัยและพัฒนารูปแบบการนำกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติ / ศิริพรรณ ชุมนุม ... [และคนอื่น ๆ] [book]

by ศิริพรรณ ชุมนุม | พิสิฐ เมธาภัทร | ไพโรจน์ สถิรยากร | กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Series: สิ่งพิมพ์ สกศ ; อันดับที่ 38/2555Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ : สกศ., 2555Other title: การวิจัยและพัฒนารูปแบบการนำกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติ.Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (2) Call number: LA 1221 ศ464ร 2555, ...

รายงานการวิจัยกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ(National Qualification Framework) : กรณีศึกษากรอบคุณวุฒิทางการศึกษาของต่างประเทศ / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ [book]

by กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Series: อันดับที่ 53/2553Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553Other title: กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (National Qualification Framework) : กรณีศึกษากรอบคุณวุฒิทางการศึกษาของต่างประเทศ.Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (2) Call number: LA 1221 ส691ก 2553, ...

รายงานการวิจัยการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ [CDROM]

by กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2551Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: CDT1027 ส275ร 2551.

รายงานการวิจัยแนวทางการส่งเสริมการเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพตามเป้าหมายในแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552-2559) / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ [book]

by กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Series: สิ่งพิมพ์ สกศ ; อันดับที่ 8/2555Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: กรุงเทพฯ : พริกหวานกราฟฟิค, 2555Other title: แนวทางการส่งเสริมการเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลานสายอาชีพตามเป้าหมายในแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552-2559).Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (2) Call number: LC 1047.825.T5 ร451 2555, ...

รายงานการวิจัยเรื่อง ภาพการศึกษาไทยในอนาคต 10-20 ปี / พิณสุดา สิริธรังศรี

by พิณสุดา สิริธรังศรี | กระทรวงศึกษาธิการ. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552Other title: ภาพการศึกษาไทยในอนาคต 10-20 ปี.Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (3) Call number: LA 1221 พ663ร 2552, .., SPU Library, Chonburi campus (1) Call number: ว.จ LA 1221 พ663ร 2552.

รายงานการวิจัยเรื่องการวิจัยและพัฒนากรอบคุณวุฒิแห่งชาติและวางแผนผลิตและพัฒนากำลังคนตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ / [คณะนักวิจัย ศิริพรรณ ชุมนุม ... และคนอื่น ๆ ; บรรณาธิการ เพ็ญจันทร์ นครอินทร์, ดวงทิพย์ วิบูลย์ศักดิ์ชัย]

by ศิริพรรณ ชุมนุม | ศิริพรรณ ชุมนุม | เพ็ญจันทร์ นครอินทร์ [บรรณาธิการ] | ดวงทิพย์ วิบูลย์ศักดิ์ชัย [บรรณาธิการ] | กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Series: สิ่งพิมพ์ สกศ ; อันดับที่ 39/2554Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2554Other title: การวิจัยและพัฒนากรอบคุณวุฒิแห่งชาติและวางแผนผลิตและพัฒนากำลังคนตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ.Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (3) Call number: LA 1221 ศ464ร 2554, ...

เศรษฐศาสตร์ภาคบริการ / พิริยะ ผลพิรุฬห์ [book]

by พิริยะ ผลพิรุฬห์ | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. โครงการส่งเสริมและพัฒนาเอกสารวิชาการ.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: กรุงเทพฯ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาเอกสารวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2553Other title: Economics of service sector.Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (2) Call number: HD 9987 T5 พ645ศ 2553, ... Not available: Checked out (1).

สภาวการณ์ การศึกษาไทยในเวทีโลก พ.ศ. ... / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาืีธิการ [book]

by กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Series: สิ่งพิมพ์ สกศ ; อันดับที่ 18/2557 | สิ่งพิมพ์ สกศ ; อันดับที่ 15/2556 | สิ่งพิมพ์ สกศ ; อันดับที่ 33/2552Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาืีธิการ, 255-Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (5) Call number: LB 2369 ส227 2556, .., SPU Library, Chonburi campus (3) Call number: LB 2369 ส227 2556, ...

หนังสือเชิดชูเกียรติรางวันนักวิจัยดีเด่นและนักวิจัยจากชุมชนดีเด่น / มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

by มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษม.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, 2563Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: Q 180.T35 ห144 2563.

Pages

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม (กทม.)
2410/2 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel : 02-579-1111, 02-561-2222
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ชลบุรี)
79 หมู่ 1 ถ.บางนา-ตราด ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
Tel : 038-146-123
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ขอนแก่น)
182/12 หมู่ 4 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
Tel : 043-224-111