Your search returned 10 results.

Not what you expected? Check for suggestions
Sort
Results
สื่อวิดีทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 1 มาตรฐานการศึกษา / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ [cdrom]

by กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Series: ชุด สารคดีเพื่อการปฏิรูปการศึกษาMaterial type: Film Film; Type of visual material: Publication details: กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, [ม.ป.ป.]Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (1) Call number: CD T 0968.

สื่อวิดีทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 2 การจัดการศึกษาของศูนย์การเรียน โดยครูภูมิปัญญาไทยและเครือข่าย / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ [cdrom]

by กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Series: ชุด สารคดีเพื่อการปฏิรูปการศึกษาMaterial type: Film Film; Type of visual material: Publication details: กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, [ม.ป.ป.]Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (1) Call number: CD T 0969.

สื่อวิดีทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยแหล่งเรียนรู้ชุมชน / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ [cdrom]

by กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Series: ชุด สารคดีเพื่อการปฏิรูปการศึกษาMaterial type: Film Film; Type of visual material: Publication details: กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, [ม.ป.ป.]Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (1) Call number: CD T 0970.

สื่อวิดีทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 4 การส่งเสริมให้เด็กไทยรักการอ่าน/ครูคนแรกของลูก/อ่านนิทานให้ลูกฟัง / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ [cdrom]

by กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Series: ชุด สารคดีเพื่อการปฏิรูปการศึกษาMaterial type: Film Film; Type of visual material: Publication details: กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, [ม.ป.ป.]Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (1) Call number: CD T 0971.

สื่อวิดีทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 5 การจัดการศึกษาของสถานประกอบการ / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ [cdrom]

by กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Series: ชุด สารคดีเพื่อการปฏิรูปการศึกษาMaterial type: Film Film; Type of visual material: Publication details: กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, [ม.ป.ป.]Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (1) Call number: CD T 0972.

สื่อวิดีทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 7 การศึกษาสำหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ [cdrom]

by กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Series: ชุด สารคดีเพื่อการปฏิรูปการศึกษาMaterial type: Film Film; Type of visual material: Publication details: กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, [ม.ป.ป.]Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (1) Call number: CD T 0974.

สื่อวิดีทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 8 การจัดการศึกษาโดยครอบครัว / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ [cdrom]

by กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Series: ชุด สารคดีเพื่อการปฏิรูปการศึกษาMaterial type: Film Film; Type of visual material: Publication details: กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, [ม.ป.ป.]Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (1) Call number: CD T 0975.

สื่อวิดีทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 9 ครูแห่งชาติ ครูต้นแบบ ครูผู้นำยุคปฏิรูป / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ [cdrom]

by กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Series: ชุด สารคดีเพื่อการปฏิรูปการศึกษาMaterial type: Film Film; Type of visual material: Publication details: กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, [ม.ป.ป.]Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (1) Call number: CD T 0976.

สื่อวิดีทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 10 การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ [cdrom]

by กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Series: ชุด สารคดีเพื่อการปฏิรูปการศึกษาMaterial type: Film Film; Type of visual material: Publication details: กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, [ม.ป.ป.]Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (1) Call number: CD T 0977.

Pages

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม (กทม.)
2410/2 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel : 02-579-1111, 02-561-2222
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ชลบุรี)
79 หมู่ 1 ถ.บางนา-ตราด ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
Tel : 038-146-123
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ขอนแก่น)
182/12 หมู่ 4 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
Tel : 043-224-111