Course reserves for การบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์

  1. Term: ไม่ระบุ
  2. Department: บางเขน. คณะบัญชี. ไม่ระบุ
  3. Course number: ACT415
  4. Instructors:
    • เธžเธฃเธฃเธ“เธ—เธดเธžเธขเนŒ เธญเธขเนˆเธฒเธ‡เธเธฅเธฑเนˆเธ™
Courses
Title Author Item type Location Collection Call number Copy number Status Date due Notes Link
การบริหารต้นทุน = ดวงมณี โกมารทัต General Book SPU Library, Bangkok (Main Campus)
Floor 6: General Shelves (THAI): H, J
General Books (THAI) HF 5686.C8 ด218ก 2552 Available หนังสือแนะนำจากผู้สอน
การบริหารต้นทุน = ดวงมณี โกมารทัต General Book SPU Library, Bangkok (Main Campus)
Floor 6: General Shelves (THAI): H, J
General Books (THAI) HF 5686.C8 ด218ก 2552 ฉ.1 Available หนังสือแนะนำจากผู้สอน
การบริหารต้นทุน = ดวงมณี โกมารทัต General Book SPU Library, Bangkok (Main Campus)
Floor 6: General Shelves (THAI): H, J
General Books (THAI) HF 5686.C8 ด218ก 2552 ฉ.2 Available หนังสือแนะนำจากผู้สอน
การบริหารต้นทุน = วรรณี เตโชโยธิน General Book SPU Library, Bangkok (Main Campus)
Floor 6: General Shelves (THAI): H, J
General Books (THAI) HF 5686.C8 ว271ก 2558 ฉ.1 Available หนังสือแนะนำจากผู้สอน
การบริหารต้นทุน = วรรณี เตโชโยธิน General Book SPU Library, Bangkok (Main Campus)
Floor 6: General Shelves (THAI): H, J
General Books (THAI) HF 5686.C8 ว271ก 2558 ฉ.2 Available หนังสือแนะนำจากผู้สอน
การบริหารต้นทุน = วรรณี เตโชโยธิน General Book SPU Library, Bangkok (Main Campus)
Floor 6: General Shelves (THAI): H, J
General Books (THAI) HF 5686.C8 ว271ก 2558 ฉ.3 Available หนังสือแนะนำจากผู้สอน
Cost management : a strategic emphasis / Blocher, Edward J. General Book SPU Library, Bangkok (Main Campus)
Floor 6: General Shelves (ENGLISH): H, J
General Books (ENGLISH) HF 5686.C8 B56C 2013 Available หนังสือแนะนำจากผู้สอน

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม (กทม.)
2410/2 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel : 02-579-1111, 02-561-2222
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ชลบุรี)
79 หมู่ 1 ถ.บางนา-ตราด ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
Tel : 038-146-123
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ขอนแก่น)
182/12 หมู่ 4 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
Tel : 043-224-111