บริหารงานสไตล์ญี่ปุ่น

รัสตอมจิ,เอ็ม.เค

บริหารงานสไตล์ญี่ปุ่น - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2534 - 142 หน้า.,ภาพประกอบ

9745092193


การจัดการ

HD66 / ร653บ 2534

Share this title:

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม (กทม.)
2410/2 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel : 02-579-1111, 02-561-2222
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ชลบุรี)
79 หมู่ 1 ถ.บางนา-ตราด ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
Tel : 038-146-123
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ขอนแก่น)
182/12 หมู่ 4 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
Tel : 043-224-111