คู่มือกฎหมายเกี่ยวกับโรคโควิด (COVID-19) /

สุพิศ ปราณีตพลกรัง

คู่มือกฎหมายเกี่ยวกับโรคโควิด (COVID-19) / สุพิศ ปราณีตพลกรัง, สุพิชญา ปราณีตพลกรัง - พิมพ์ครั้งแรก - กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2563 - 136 หน้า ; 26 ซม.

ข้อความเบื้องต้น -- กฎหมายหลักเกี่ยวกับการจัดการโรค -- การบริหารจัดการโรคโควิด-19 โดยกฎหมายพิเศษ -- ภาคผนวก -- เรื่องของโรคโควิด -- ประธานศาลฎีกา เกี่ยวกับแนวปฎิบัติในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด 19 -- ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 2-6)

9789742037895 110


กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
กฎหมายพิเศษ
กฎหมาย--โรคระบาด
COVID-19
กฎหมาย--โรคระบาด--โควิด 19
กฎหมาย--โรคโควิด 19
กฎหมายสาธารณสุข

KPT 1304 / ส832ค 2563

Share this title:

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม (กทม.)
2410/2 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel : 02-579-1111, 02-561-2222
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ชลบุรี)
79 หมู่ 1 ถ.บางนา-ตราด ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
Tel : 038-146-123
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ขอนแก่น)
182/12 หมู่ 4 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
Tel : 043-224-111