โควิด-19 ทำลายสมอง /

ประสาร เปรมะสกุล, พล.อ, 2481-

โควิด-19 ทำลายสมอง / ประสาร เปรมะสกุล - กรุงเทพฯ : ธนอรุณการพิมพ์ 2563 - 7, 281 หน้า : ภาพประกอบ ; 22 ซม.

กล่าวนำ หน้า 1-10 -- ความสำคัญของสมอง หน้า 11-16 -- กายวิภาคของสมอง หน้า 17-30 -- กลไกการทำงานของสมอง หน้า 31-41 -- เซลล์ประสาท หน้า 42-53 -- สารสื่อประสาท หน้า 54-72 -- โลหิตในสมอง หน้า 73-87 -- สมองเสียหาย หน้า88-133 -- โควิด-19ทำลายสมอง หน้า134-156 -- อาหารบำรุงสมอง หน้า 157-192 -- อาหารเสริม ช่วยสมอง หน้า 193-210 -- การออกกำลังสมอง หน้า 211-236 -- กระบวนการสร้างเซลล์สมองขึ้นใหม่ หน้า 237

ใคร ๆ ก็ทราบว่า "สมอง" นั้น เป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของร่างกายที่มีความสำคัญยิ่งต่อมนุษย์ ในด้านนิสัยใจคอ ด้านการศึกษา ด้านพฤติกรรมส่วนตัวและด้านการแสดงออกในสังคมกับผู้อื่น ในหนังสือเล่มนี้ ได้บอกเล่าถึงวิธีการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้กับสมอง รวมทั้งวิธีปฏิบัติในการพัฒนาจำนวนเส้นประสาทในสมอง ให้มีปริมาณมากขึ้น เพื่อรักษาความทรงจำ รักษาเชาวน์ปัญญา และรักษาปรีชาญาณดั้งเดิมของตนเองให้ยังคงมีการพัฒนาอยู่ แม้ว่าจะมีอายุมากขึ้นเพียงใดก็ตาม วิธีเหล่านี้ล้วนเป็นวิทยาการสมัยใหม่ ซึ่งเพิ่งจะได้ค้นพบเมื่อปี ค.ศ.1960 มานี้เอง สิ่งที่นับว่าเป็น Highlight ของหนังสือเล่มนี้ ก็คือ เรื่องของโรคไวรัส โควิด-19 ซึ่งได้แพร่ระบาดและเป็นที่ตื่นตระหนกอยู่ทั่วโลกขณะนี้

9786165724593


สมอง--โรค
สมอง, โรค
โรคสมอง--การป้องกัน
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

RC 523 / ป411ค 2563

Share this title:

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม (กทม.)
2410/2 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel : 02-579-1111, 02-561-2222
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ชลบุรี)
79 หมู่ 1 ถ.บางนา-ตราด ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
Tel : 038-146-123
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ขอนแก่น)
182/12 หมู่ 4 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
Tel : 043-224-111