รับมือวิกฤต COVID-19 ฉบับนายจ้างและลูกจ้าง /

ปรีชา หยกทองวัฒนา

รับมือวิกฤต COVID-19 ฉบับนายจ้างและลูกจ้าง / ปรีชา หยกทองวัฒนา และศิริขวัญ นิลกรรณ์ - กรุงเทพฯ : เอมพันธ์, 2563 - 136 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.

นายจ้างใช้สิทธิหยุดกิจการชั่วคราว เนื่องจากวิกฤต COVID-19 (เหตุสุดวิสัย) หน้า 1-24 -- นายจ้างใช้สิทธิปิดหรือหยุดกิจการชั่วคราวทั้งหมด หรือแต่บางส่วนโดยเหตุจำเป็น หน้า 25-39 -- นายจ้างเลิกหรือปิดกิจการถาวร หน้า 40-47 -- สิทธิของลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤต COVID-19 หน้า 48-69 -- การลดเงินเดือน หรือการเปลี่ยนแปลงสวัสดิการ หน้า 70-80 -- การทำงานจากที่บ้าน (work from home) หน้า 81-92 -- มาตรการป้องกันและการตรวจคัดกรองลูกจ้าง หน้า 93-113 -- ข้อแนะนำสำหรับนิติบุคคลเกี่ยวกับมาตรการเยียวยา COVID-19 หน้า 114-132

วิกฤตโควิด-19 เป็นภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และส่งผลกระทบรุนแรงเกินวิสัยที่ทุกภาคส่วนจะคาดการณ์ การจะอยู่รอดในภาวะวิกฤตเช่นนี้ จำต้องอาศัยการปรับตัวเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในภาคธุรกิจ ทั้งนายจ้างและลูกจ้างควรจักต้องเสียสละ อดทนและจับมือกันเพื่อก้าวข้ามปัญหาที่เกิดขึ้น นายจ้างจะต้องบริหารจัดการองค์กรอย่างเหมาะสมเพื่อให้รอดพ้นจากวิกฤต ในขณะเดียวกันลูกจ้างก็ต้องช่วยเหลือและให้ความร่วมมือกับนายจ้าง แม้อาจต้องกระทบกับสิทธิพื้นฐานตามกฎหมายของตนเองไปบ้าง แต่การที่ทั้งสองฝ่ายสามารถตกลงร่วมกันได้ ย่อมเป็นทางออกที่ดีที่สุดในภาวะเช่นนี้

9786160721498 175.00


ลูกจ้าง--การให้พักงาน--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ--ไทย
สิทธิลูกจ้าง--ไทย
ผู้รับงานไปทำที่บ้าน
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
COVID-19

KPT 1304 / ป467ร 2563

Share this title:

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม (กทม.)
2410/2 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel : 02-579-1111, 02-561-2222
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ชลบุรี)
79 หมู่ 1 ถ.บางนา-ตราด ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
Tel : 038-146-123
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ขอนแก่น)
182/12 หมู่ 4 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
Tel : 043-224-111