เบญจวรรณ ธรรมรัตน์,

การพัฒนากฎหมายกำกับดูแลและส่งเสริมกีฬาอาชีพ = Approaches to the development of the law regulating and promoting professional sports / เบญจวรรณ ธรรมรัตน์ - (17), 360 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง ; 30 ซม.

การวิจัยนี้ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายเกี่ยวกับการกํากับดูแลและส่งเสริมกีฬาอาชีพของไทยและต่างประเทศ วิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายในการกํากับดูแลและส่งเสริมกีฬาอาชีพ และศึกษาแนวทางการพัฒนากฎหมายที่เหมาะสมกับการกํากับดูแลและส่งเสริมกีฬาอาชีพของไทย


มหาวิทยาลัยรามคำแหง--ดุษฎีนิพนธ์ (นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต)--2559


กีฬา--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. 2556
นักกีฬา--การจ้างงาน--ไทย
กฎหมายเปรียบเทียบ--วิจัย
สัญญากีฬาระดับอาชีพ

KPT 1279 / บ788ก 2559

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม (บางเขน)
2410/2 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel : 02-579-1111, 02-561-2222
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ชลบุรี)
79 หมู่ 1 ถ.บางนา-ตราด ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
Tel : 038-146-123
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ขอนแก่น)
182/12 หมู่ 4 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
Tel : 043-224-111