ไพโรจน์ วายุภาพ

คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค = Consumer case procedure law / ไพโรจน์ วายุภาพ - พิมพ์ครั้งที่่ 4 - กรุงเทพฯ : กรุงสยาม พับลิชชิ่ง, 2563 - 448 หน้า ; 26 ซม.

หมวด 1 บททั่วไป : หลักฐานเป็นหนังสือและแบบของนิติกรรม หน้า 15-26 -- มาตรฐานทางการค้า หน้า 27-28 -- อายุความ หน้า 29-34 -- ความหมายของ “คดีผู้บริโภค” หน้า 35-67 -- การวินิจฉัยชี้ขาดลักษณะคดี หน้า 68-77 -- อำนาจฟ้องในคดีผู้บริโภค หน้า 78-84 -- เขตอำนาจศาล หน้า 85-107 -- กระบวนพิจารณาของคู่ความที่ผิดระเบียบ หน้า 108-109 -- การย่นหรือขยายระยะเวลา หน้า 110-115 -- การส่งคำคู่ความหรือเอกสาร หน้า 116-118 หมวด 2 วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคในศาลชั้นต้น : ค่าฤชาธรรมเนียม หน้า 119-120 -- การสืบพยานหลักฐานไว้ก่อน หน้า 121-134 -- การฟ้องคดี หน้า 135-146 -- การพิจารณาคดี หน้า 147-184 -- คำพิพากษาและคำสั่งชี้ขาดตัดสินคดี หน้า 185-234 หมวด 3 อุทธรณ์ : ข้อจำกัดสิทธิอุทธรณ์ หน้า 235-237-- ห้ามอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง หน้า 238-260 -- การยื่นอุทธรณ์ หน้า 261-263 -- การสั่งอุทธรณ์ หน้า 264-265 -- คำแก้อุทธรณ์ หน้า 266-267 -- การพิจารณาและพิพากษาคดี หน้า 268-273 หมวด 4 ฎีกา : การขออนุญาตฎีกา หน้า 274-288 -- การสั่งฎีกา หน้า 289-290 -- คำแก้ฎีกา หน้า 291 -- การพิจารณาและพิพากษาคดี หน้า 292-293 หมวด 5 วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา : วิธีการชั่วคราวก่อนฟ้องคดี หน้า 294-305 -- วิธีคุ้มครองชั่วคราวหลังฟ้องคดี หน้า 306-307
หมวด 6 การบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง : การออกหมายบังคับคดีไปทันที หน้า 308 -- การออกคำสั่งเพื่อแก้ไขข้อขัดข้องในการบังคับคดี หน้า 309

รวมคำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พร้อมด้วย พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 พ.ร.บ.ความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 พ.ร.บ.ขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 พ.ร.บ.ว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกว่าด้วยการดำเนินกระบวนพิจารณา และการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานคดีในคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 และอีกมากมาย ให้เนื้อหาโดยละเอียด เป็นหมวดหมู่ชัดเจน เข้าใจง่าย

9786165655163 300.00


ผู้บริโภค--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
การคุ้มครองผู้บริโภค--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
คำพิพากษาศาล--คดีแพ่ง
วิธีพิจารณาความแพ่ง

K 1096 / พ993ค 2563

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม (บางเขน)
2410/2 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel : 02-579-1111, 02-561-2222
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ชลบุรี)
79 หมู่ 1 ถ.บางนา-ตราด ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
Tel : 038-146-123
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ขอนแก่น)
182/12 หมู่ 4 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
Tel : 043-224-111