เพราะมองออกนอก คุณถึงเห็นข้างใน = The outward mindset / The Arbinger Institute, เขียน ; กานต์สิริ โรจนสุวรรณ, แปล - กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, 2562 - 222 หน้า : ภาพประกอบ ; 19 ซม.

ตอนที่ 1 สิ่งใหม่ : แนวทางที่แตกต่าง หน้า 17-29 -- สิ่งที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม หน้า 30-40 -- กรอบความคิดสองแบบ หน้า 41-49 -- การมองอย่างซื่อตรง หน้า 50-59
ตอนที่ 2 สำรวจกรอบความคิดแบบมองออก : เลิกขวางทางตัวเอง หน้า 63-77 -- ความเย้ายวนของกรอบความคิดแบบมองเข้า หน้า 78-88 -- การแก้ปัญหาด้วยกรอบความคิดแบบมองออก หน้า 89-97 ตอนที่ 3 คำนึงถึงคนอื่นให้มากขึ้น : แบบแผนของกรอบความคิดแบบมองออก หน้า 101-112 -- การนำแบบแผนของกรอบความคิดแบบมองออกมาปรับใช้ หน้า 113-131 -- อย่ารอคนอื่น หน้า 132-146 ตอนที่ 4 ทวีการเปลี่ยนแปลงกรอบความคิดให้มากขึ้น : เริ่มที่กรอบความคิด หน้า 149-158 -- ระดมกำลังเพื่อเป้าหมายร่วม หน้า 159-167 -- ยอมให้คนอื่นเป็นผู้รับชอบอย่างเต็มที่ หน้า 168-182 -- ลดความแตกต่างลง หน้า 183-191 -- เปลี่ยนให้เป็นระบบที่ใช้กรอบความคิดแบบมองออก หน้า 192-209 -- หนทางที่อยู่เบื่องหน้า หน้า 210-222

9786162873010 195.00


พฤติกรรมองค์การ
การพัฒนาองค์การ
การบริหารจัดการ
ความเปลี่ยนแปลง (จิตวิทยา)
ทัศนคติ

HD 58.7 / อ646พ 2562

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม (บางเขน)
2410/2 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel : 02-579-1111, 02-561-2222
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ชลบุรี)
79 หมู่ 1 ถ.บางนา-ตราด ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
Tel : 038-146-123
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ขอนแก่น)
182/12 หมู่ 4 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
Tel : 043-224-111