กฎหมายและคดีอาวุธปืน /

สรารักษ์ สุวรรณเสรี

กฎหมายและคดีอาวุธปืน / กฎหมายและคดีอาวุธปืน (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) สรารักษ์ สุวรรณเสรี และอาคม ศรียาภัย - กรุงเทพฯ : แสงจันทร์การพิมพ์, 2556 - 416 หน้า ; 26 ซม.

ประวัติและเนื้อหาโดยสังเขป หน้า 1-25-- ความหมายของอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนและวัตถุระเบิด หน้า 26-55 -- ความผิดฐานมีอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครอง หน้า 56-89 -- ความผิดฐานพาอาวุธปืนติดตัวโดยไม่ได้รับอนุญาต หน้า 90-102 -- ข้อยกเว้นความรับผิดฐานมีอาวุธปืนฯ และพกพาอาวุธปืนโดยไม่ได้รับใบอนุญาต หน้า 103-119 -- ความผิดฐานมีวัตถุระเบิดไว้ในครอบครอง หน้า 120-124 -- ความผิดฐานมีและใช้อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิดที่นายทะเบียนไม่อาจออกใบอนุญาตให้ได้ หน้า 125-148 -- การร่วมกระทำความผิดในคดีอาวุธปืนฯ หน้า 149-159 -- ปัญหาว่าคดีอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนและวัตถุระเบิดเป็นกรรมเดียวหรือหลายกรรม หน้า 160-202 -- การฟ้องและการนำสืบในคดีอาวุธปืนฯ หน้า 203-253-- ปัญหาเกี่ยวกับการริบอาวุธปืนฯ ของกลาง หน้า 254-278

9786167247144 360


อาวุธปืน--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
คดีอาวุธปืน
ความผิดฐานมีและใช้อาวุธปืน
คดีอาวุธปืน--การฟ้อง
พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490
กฎหมาย--ไทย

K 3661 / ส354ก 2556

Share this title:

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม (กทม.)
2410/2 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel : 02-579-1111, 02-561-2222
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ชลบุรี)
79 หมู่ 1 ถ.บางนา-ตราด ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
Tel : 038-146-123
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ขอนแก่น)
182/12 หมู่ 4 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
Tel : 043-224-111