ความรู้กฎหมายทั่วไป กฎหมายในชีวิตประจำวัน /

สมเกียรติ วรปัญญาอนันต์

ความรู้กฎหมายทั่วไป กฎหมายในชีวิตประจำวัน / สมเกียรติ วรปัญญาอนันต์ - ปทุมธานี : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561 - (10), 373 หน้า ; 26 ซม.

ภาคทั่วไป ข้อความเบื้องต้น หน้า 1-12 -- ลักษณะทั่วไปของกฎหมายในฐานะที่เป็นแบบแผนความประพฤติของมนุษย์ในสังคม หน้า 13-33 -- หลักการพื้นฐานของนิติรัฐ หน้า 34-73 -- คุณค่าของกฎหมายในฐานะที่เชื่อมโยงกับหลักคุณธรรมของประชาชน: ความสำคัญของหลักสุจริต หน้า 74-86 -- บุคคล หน้า 87-132 -- ข้อความคิดพื้นฐานว่าด้วยสิทธิและตัวอย่างต่าง ๆ ของสิทธิหน้าที่ตามกฎหมาย หน้า 132-141 -- คุณค่าของกฎหมายในฐานะที่เชื่อมโยงกับหลักคุณธรรมของประชาชน: ความสำคัญของนิติวิธี (บ่อเกิด การใช้กฎหมาย และการตีความกฎหมาย) หน้า 142-166 -- หลักการใช้สิทธิ หน้า 167-183 -- การระงับข้อพิพาทและกระบวนการยุติธรรมของไทย หน้า 184-251 ภาคเฉพาะ ความรู้พื้นฐานในเรื่องกฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชนที่พลเมืองในระบอบประชาธิปไตยควรต้องรู้ ทั้งในด้านของสิทธ และในด้านของหน้าที่ : กฎหมายรัฐธรรมนูญ หน้า 254-269 -- กฎหมายปกครอง หน้า 270-297 -- หลักทั่วไปในกฎหมายอาญา หน้า 298-320 -- ความผิดอาญาที่ควรรู้ หน้า 321-333 -- หลักทั่วไปว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา หน้า334-366

9786168139516 390.00


กฎหมาย
กฎหมาย--รวมเรื่อง
กฎหมาย--ไทย

K 559 / ส232ค 2561

Share this title:

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม (กทม.)
2410/2 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel : 02-579-1111, 02-561-2222
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ชลบุรี)
79 หมู่ 1 ถ.บางนา-ตราด ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
Tel : 038-146-123
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ขอนแก่น)
182/12 หมู่ 4 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
Tel : 043-224-111