Sharing Economy ลองมาแล้ว : เศรษฐศาสตร์โลกใบใหม่ /

นวพร เรืองสกุล

Sharing Economy ลองมาแล้ว : เศรษฐศาสตร์โลกใบใหม่ / นวพร เรืองสกุล และอัจฉรา สุทธิศิริกุล - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์กรุงเทพ, 2560 - 160 หน้า : ภาพประกอบ ; 20 ซม.

อีกหนึ่งเรื่องที่ลองมาแล้ว หน้า 7-12 -- Sharing Economy หน้า 13-16 -- บ้านของเรา (ชั่วคราว) กับเจ้าของบ้านตัวจริง หน้า 17-22 -- เลือกที่แรมคืน...Booking.com ฯลฯ หน้า 23-28 -- home exchange หน้า 29-34 -- เสน่ห์ของบ้านแววจันทร์ หน้า 35-38 -- Airbnb.com หน้า 39-42 -- สี่ห้องหัวใจแห่งการให้บริการ หน้า 43-46 -- คุณค่าของคนกลาง-การตั้งราคา หน้า 47-50 -- การรีวิว-คุณค่าทางใจ หน้า 51-54 -- แชร์อะไรได้อีก หน้า 55-58 -- อูเบอร์ หน้า 59-62 -- หุ้นส่วนของอูเบอร์...งานเข้า ต้องรับ หน้า 63-66 -- อีกครั้งกับการประเมินสองทาง หน้า 67-70 -- สำรวจเศรษฐกิจของโลกใบใหม่ หน้า 71-74 -- ประกวดออกแบบผ่าน 99designs หน้า 75-82 -- ตามหา"มืออาชีพ" ผ่าน Upwork หน้า 83-90 -- Stay Connected หน้า 91-96 -- www,e,@,.dot หน้า 97-102 -- eBay และ Amazon.com หน้า 103-108 -- Alibaba และ Lazada หน้า 109-114 -- อีคอมเมิร์ซ หน้า 115-118 -- PayPal หน้า 119-122 -- Crowdfunding การระดมเงินจากโลกกว้าง หน้า 123-128 -- Crowdlending เจ้าหนี้หาได้ทั่วไป หน้า 129-134 -- Bitcoin เงินตราที่ไร้ตัวตน หน้า 135-140 -- Internet of Nano Things หน้า 141-144 -- Very Big Data หน้า 145-150 -- รอคำตอบจากอนาคต หน้า 151

9786164291195 180


เศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์--การทดลอง

HB 172.5 / น297ช 2560

Share this title:

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม (กทม.)
2410/2 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel : 02-579-1111, 02-561-2222
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ชลบุรี)
79 หมู่ 1 ถ.บางนา-ตราด ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
Tel : 038-146-123
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ขอนแก่น)
182/12 หมู่ 4 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
Tel : 043-224-111