อาทร จันทวิมล

ประวัติของแผ่นดินไทย / [book] อาทร จันทวิมล - พิมพ์ครั้งที่ 4 แก้ไขเพิ่มเติม - กรุงเทพณ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงพิมพ์อักษรไทย (น.ส.พ. ฟ้าเมืองไทย), 2556 - 560 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.

ภาคผนวก

ความหมาย ความสำคัญ และยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ แผ่นดินไทยยุคก่อนประวัติศาสตร์ อาณาจักรและศาสนจักรยุคประวัติศาสตร์ตอนต้น

9786163219978


ไทย--ประวัติศาสตร์

DS 576 / อ619ป 2556

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม (บางเขน)
2410/2 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel : 02-579-1111, 02-561-2222
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ชลบุรี)
79 หมู่ 1 ถ.บางนา-ตราด ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
Tel : 038-146-123
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ขอนแก่น)
182/12 หมู่ 4 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
Tel : 043-224-111