สถิติธุรกิจ =

สรชัย พิศาลบุตร

สถิติธุรกิจ = Business statistics / [book] สรชัย พิศาลบุตร - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์, 2556 - 368 หน้า : ตาราง; 26 ซม.

สถิติกับการประยุกต์ทางธุรกิจ การเก็บรวบรวมและการนำเสนอข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น

9789741102945 190


สถิติ

HF 1017 / ส325ส 2556

Share this title:

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม (กทม.)
2410/2 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel : 02-579-1111, 02-561-2222
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ชลบุรี)
79 หมู่ 1 ถ.บางนา-ตราด ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
Tel : 038-146-123
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ขอนแก่น)
182/12 หมู่ 4 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
Tel : 043-224-111