เขมมารี รักษ์ชูชีพ

การบริหารเชิงกลยุทธ์ = Strategic Management / [book] เขมมารี รักษ์ชูชีพ - พิมพ์ครั้งที่ 4. - กรุงเทพฯ : ธนาเพรส, 2556 - 260 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.

ขบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ ผู้มีส่วนได้เสียและพันธกิจขององค์การ การวิเคราะห์ภายนอก และการมองหาโอกาสและอุปสรรคในการประกอบการ

9789743723032 260 Bht.


การบริหาร
การบริหารและการจัดการ
การจัดการ

HD 30.28 / ข643ก 2556

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม (บางเขน)
2410/2 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel : 02-579-1111, 02-561-2222
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ชลบุรี)
79 หมู่ 1 ถ.บางนา-ตราด ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
Tel : 038-146-123
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ขอนแก่น)
182/12 หมู่ 4 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
Tel : 043-224-111