ธงชัย สันติวงษ์

การวางแผน - พิมพ์ครั้งที่ 5. - กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช, 2540 - 139 หน้า

บรรณานุกรม

9740836097


การบริหารและการจัดการ

HD 30.28 / ธ118 2540

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม (บางเขน)
2410/2 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel : 02-579-1111, 02-561-2222
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ชลบุรี)
79 หมู่ 1 ถ.บางนา-ตราด ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
Tel : 038-146-123
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ขอนแก่น)
182/12 หมู่ 4 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
Tel : 043-224-111