สถิติธุรกิจ = business statistics /

สรชัย พิศาลบุตร

สถิติธุรกิจ = business statistics / สรชัย พิศาลบุตร - พิมพ์ครั้งที่ 2. - กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์, 2552 - 368 หน้า ; 26 ซม.

สถิติกับการประยุกต์ทางธุรกิจ การเก็บรวบรวมและการนำเสนอข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง

9789741102945 190 Bht.


สถิติธุรกิจ
สถิติการค้า
คณิตศาสตร์ธุรกิจ

HF 1017 / ส325ส 2552

Share this title:

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม (กทม.)
2410/2 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel : 02-579-1111, 02-561-2222
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ชลบุรี)
79 หมู่ 1 ถ.บางนา-ตราด ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
Tel : 038-146-123
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ขอนแก่น)
182/12 หมู่ 4 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
Tel : 043-224-111